Minőségpolitika

MINŐSÉGPOLITIKA

A minőségre vonatkozó intézményi stratégia:

A Grammaticus Plusz KFT. vezetésének elsődleges célja az intézmény szakmai és jogszabályi irányelveken nyugvó sikeres működése, valamint a képzettek, a munkatársak és a partnerek kölcsönös előnyökre épülő, minél teljesebb megelégedettségének elérése. Intézményünk legfőbb célja a színvonalas felnőttképzési tevékenység. Ezen belül intézményünk leginkább a résztvevők munkaerő-piacon történő eredményesebb érvényesülését elősegítő nyelvi és informatikai képzéseket kíván folytatni, elősegítve ezzel az általános foglalkoztatást, illetve a színvonalas munkahelyek megszerzését és megőrzését.

Az intézmény korszerű szakmódszertani és pedagógiai alapelveken nyugvó, a mai kor elvárásainak megfelelő eszközökkel és módszerekkel, átlátható és strukturált rendszerben fejleszti a képzésben résztvevők idegen nyelvi és szakmai kompetenciáit. Képzési tematikáinkat illetve módszereinket a résztvevők valamint megrendelőink igényei és munkatársaink, oktatóink véleménye és tapasztalatai alapján határozzuk meg, és az érdekeltek igényeinek rendszeres és átgondolt figyelembe vételével fejlesztjük. Az intézmény folyamatosan törekszik a képzés területén végzett szolgáltatásainak javítására és fejlesztésére és beépíti a minőségszemléletet a teljes vállalati stratégiába.

Képzési programjainkat, tematikánkat és módszereinket a központi követelmények, a résztvevők, illetve megrendelőink igényei, munkatársaink és oktatóink véleménye és tapasztalatai alapján határozzuk meg, és az érdekeltek igényeinek valamint a hatályos jogszabályi háttér rendszeres figyelembe vételével fejlesztjük.

Az intézmény felelősséget vállal azért, hogy olyan értékeket közvetítsen, melyek a célzott kompetencia-fejlesztésen túlmenően a hallgatók személyiségére, jövőjére, a családra, a társadalmi környezetre is pozitív hatást gyakorolnak.

Az intézmény betartja az egyenlő bánásmód elvét, vagyis tartózkodik az intézmény alkalmazottainak vagy a képzésben résztvevők fogyatékosságához, életkorához, szexuális irányultságához, vallásához vagy meggyőződéséhez kapcsolódó hátrányos megkülönbözetéstől.

Az intézmény szervezeti egységei és alkalmazottai minőségbiztosítással kapcsolatos felelőssége:

Minőségbiztosítási rendszerünk a képzési intézményen belül teljes elkötelezettséget kíván a minőségbiztosítás iránt. A vezetőség aktív részvétele a minőségirányításban párosul a munkatársak minőségfejlesztési folyamatokba való bevonásával és a jó példák elismerésével.

Az intézmény vezetősége biztosítja, hogy minden alkalmazott megismerje az intézmény minőségpolitikáját, a minőségirányítási rendszer alapvető céljait, felépítését és működési előírásait és elvárja, hogy azt az intézmény szervezeti egységei és alkalmazottai napi gyakorlatként alkalmazzák.

A képzésben résztvevők bevonásának módja a minőségbiztosítás megvalósításába:

A vezetés mindenkori feladata és felelőssége a képzés minőségének növelése érdekében a minőségirányítási rendszer állandó fejlesztésén túl a képzés feltételeinek folyamatos fejlesztése. Ennek érdekében a vezetés a képzésben résztvevők és a partnerek visszajelzései alapján és a munkatársak bevonásával minőségcélokat tűz ki és valósíttat meg.

A minőségpolitika megvalósításának, figyelemmel kísérésének és felülvizsgálatának módja:

Az intézmény vezetése munkatársai részére ismerteti és partnerei részére nyilvánosságra hozza az intézmény minőségpolitikai nyilatkozatát, folyamatosan figyelemmel kíséri a minőségpolitika megvalósítását, azt szükség esetén felülvizsgálja és a szükséges módosításokat elvégzi.

 

Szekszárd, 2018. január 09.

 

Szabó Annamária – ügyvezető                                             Szirony Andrea – szakmai vezető